Vedtægter

Jurarevyens vedtægter

Vedtægter


§ 1. Navn og formål

Stk. 1. Foreningens navn er “Jurarevyen”.

Stk. 2. Foreningen er en almennyttig forening og har til formål at:

Stk. 3 Foreningen har hjemsted på Karen Blixens Plads 16, 2300 København S.

 

§ 2. Medlemskab

Stk. 1. Enhver, der er indskrevet på det Juridiske Fakultet og har medvirket til opsætning af Jurarevyen i mindst et af de to foregående år, er medlem af Revyen.

Stk. 2. Enhver, der er medlem af revyen, har stemmeret ved generalforsamlingen og er opstillingsberettiget til bestyrelsen

Stk. 3. Som studerende medregnes også folk, der er påbegyndt uddannelse på fakultetet, men som under opsætningen af revyen har orlov. 


 

§ 3. Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i løbet af foråret.
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med 10 kalenderdages varsel.
Stk. 3. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde:

Stk. 4. Alle stemmeberettigede medlemmer har en stemme til alle afstemninger. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal og skal foregå hemmeligt, hvis et medlem kræver det.
Stk. 5. Beslutningsforslag og vedtægtsændringsforslag skal sendes til jurarevyen@gmail.com senest 5 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 6. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter reglerne om ordinær generalforsamling, såfremt 1/3 af bestyrelsen kræver det.


§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Stk. 2. Ved generalforsamlingen vælger bestyrelsen en forperson, en næstforperson og en kasserer.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede, og når enten Forpersonen eller Næstforpersonen er til stede.

Stk. 4. Forpersonen indkalder til bestyrelsesmøder og sætter dagsordenen herfor.

Stk. 5. Bestyrelsen fører beslutningsreferat.

Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger træffes efter dialog i bestyrelsen. Der efterstræbes at opnå fælles enighed til beslutningerne. Opstår uenighed, træffes beslutninger ved almindeligt flertal i Bestyrelsen. Opstår der stemmelighed, træffes endelig afgørelse af Forpersonen eller i dennes fravær, træffes afgørelse af Næstforpersonen.

Stk. 7. Forpersonen er revyens ansigt udadtil og er overordnet ansvarlig for, at foreningen opfylder sin målbestemmelse. Bestyrelsen bestemmer de nærmere rammer for Forpersonens arbejde.

Stk. 8. Næstforpersonen bistår Forpersonen og træder i dennes sted ved fravær. Bestyrelsen bestemmer de nærmere rammer for Næstforpersonens arbejde.

Stk. 9. Kassereren er overordnet ansvarlig for foreningens økonomi. Alle større dispositioner skal godkendes af Kassereren. Bestyrelsen bestemmer de nærmere rammer for Kassererens arbejde.

 

§ 5. Regnskab

Stk. 1. Kassereren udarbejder årligt et regnskab, der underskrives og godkendes af bestyrelsen. Regnskabsåret går fra den 1. maj til den 30. april.

 

§ 6. Tegningsret

Stk. 1 Foreningen kan tegnes og repræsenteres af Forpersonen, Næstforpersonen eller Kassereren.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bestemme, at en af de i stk. 1 omtalte personer midlertidigt begrænses i deres tegningsret. Bestyrelsen sætter rammerne herfor.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bestemme, at andre medlemmer midlertidigt er tegningsberettigede. Bestyrelsen sætter rammerne herfor.

 

§ 7. Vedtægtsændringer og ophævelse
Stk. 1. Foreningens vedtægter ændres ved kvalificeret flertal ved generalforsamlingen på 2/3. Vedtægtsændringsforslag indsendes til bestyrelsen, jf. § 3, stk. 5.

Stk. 2. Foreningen ophæves ved kvalificeret flertal i bestyrelsen på 4/5 og efterfølgende vedtagelse ved generalforsamling med kvalificeret flertal på 2/3.

Stk. 3. I tilfælde af foreningens ophævelse vil foreningens tilbageværende formue blive overført til Københavns Retshjælp.

 

§ 8. Ophavsret

Foreningen ejer ikke værker fremført i forbindelse med revyen, men bestyrelsen vil til hver en tid have mulighed for at offentliggøre og udgive hele revyen eller dele af denne.


§ 9. Tillidspersoner
Stk. 1. Foreningen tilskynder til gode sociale relationer mellem sine medlemmer. For at sikre muligheden for varetagelsen heraf, vælges der årligt til generalforsamlingen op til 3 tillidspersoner.

Stk. 2. Tillidspersonerne skal være medlemmer af Jurarevyen, dog ikke medlemmer af bestyrelsen, samt have i sinde at deltage i opsætningen af Jurarevyen året efter de vælges som tillidspersoner.

Stk. 3. Tillidspersonerne har tavshedspligt. Tillidspersonerne bør være diverse i køn, alder og baggrund. Bestyrelsesmedlemmer, der bliver bekendt med en sag, har tavshedspligt.

Stk. 4. Ethvert medlem kan til hver en tid kontakte en tillidsperson.

Stk. 5. Har et medlem kontaktet en tillidsperson vedrørende en sag, som kan kræve handling fra bestyrelsen, herunder en sag om evt. eksklusion, skal tillidspersonen kontakte forpersonen. Drejer sagen sig om forpersonen, eller det af andre årsager er uhensigtsmæssigt at kontakte forpersonen, skal tillidspersonen i stedet kontakte næstforpersonen. Tillidspersonen skal kun kontakte forpersonen eller næstforpersonen med det berørte medlems samtykke.

Stk. 6. I fald at en eller flere valgte tillidspersoner framelder sig Jurarevyen, eller ikke deltager i
opsætningen af Jurarevyen, året efter de vælges som tillidspersoner, kan bestyrelsen vælge en eller flere nye tillidspersoner. 


§ 10. Eksklusion

Stk. 1. Såfremt et medlem har udvist krænkende, retsstridig eller på anden vis uacceptabel adfærd eller har arbejdet imod foreningens formålsbestemmelse, kan foreningen ekskludere dette medlem.

Stk. 2. Eksklusion forelægges bestyrelsen som et lukket punkt. Det pågældende medlem har ret til at møde til dette punkt og fremlægge sine synspunkter.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ved kvalificeret flertal på 2/3 ekskludere et medlem fra foreningen. Eksklusionen kan ankes til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan tillægge denne anke opsættende virkning.

Stk. 4. Hvis eksklusionen er begrundet i truende eller krænkende adfærd overfor et andet medlem, kan eksklusionen ikke tillægges opsættende virkning. Sagens nærmere omstændigheder kan endvidere ikke fremlægges for generalforsamlingen uden det berørte medlems samtykke. 


Som vedtaget ved stiftende generalforsamling d. 4. maj 2018.

Senest ændret ved generalforsamling d. 17. maj 2023